අපේ අඩවිය පාවිච්චි කිරීමේදී ඔබට මුහුණ දීමට සිදු වූ ගැටලු අපගේ අවධානයට යොමු කිරීමට කැමති නම් හෝ අපේ සේවය වැඞි දියුණු කිරීමට ඔබ වෙත යෝජනා ඇත්නම් හෝ කරුණාකර පහත සඳහන් පෝරමය පාවිච්චි කර අපට පණිවුඩයක් එවන්න.

ඔබගේ පණිවිඩයට ස්තුතියි. අපි ඔබට හැකි ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු.
 - Lingua Attack කණ්ඩායම