Общи Условия за Ползване

Целта на настоящите Общи условия е да се дефинират условията, уреждащи раздела „Моят акаунт“ на уебсайта Lingua Attack.

Член 1 - Цел

Целта на тези условия за ползване е да се определят отношенията между Lingua Attack и „потребителя“ на услугата, както и условията, приложими за всяко използване на раздела „Моят акаунт“.

Развлекателното обучение може да промени тези Условия за ползване по всяко време чрез актуализиране на тази уеб страница. Без промени може да има обратно действие.

Използването на акаунта предполага пълното приемане от потребителя и без резерви от регламента, без възможност за рекламация, без значение на мотива. Потребителят приема и приема настоящите условия за ползване в тяхната цялост, на предварителна основа от използването на акаунта. Всеки достъп и / или използване на акаунта предполага безусловно приемане и зачитане на всички условия на настоящите общи условия и условия за ползване.

Тези условия представляват цялото споразумение между Услугата и Потребителя. Всеки потребител, който не спазва тези условия за използване, трябва да се въздържа от използване на Услугата.

Услугите на Entertainment Learning си запазват правото да спират или отказват по всяко време използването на акаунта.

В случай на прекъсване, Entertainment Learning SAS няма да носи отговорност за последващи последствия, които потребителят може да понесе.

Член 2 - Определения

- Потребител: Потребителят е всяко лице, което използва уебсайта или някоя от предлаганите на него услуги.

- Съдържание на потребителя: Терминът «Потребител на съдържанието» обозначава данни, дадени от потребителя във всеки раздел на уебсайта.

- Парола: «Паролата» е поверителна информация, пазена в тайна от Потребителя, която му позволява да докаже самоличността си, когато иска да влезе.

Член 3 - Достъп до услугата

Услугата може да бъде достъпна безплатно от всеки потребител с достъп до интернет.

Потребителят носи единствена отговорност за цялата информация и данни, които изпраща, за да настрои акаунта си. Потребителят трябва да запазва поверителността на своя акаунт и да следи редовно, използвайки достъпа си.

Потребителят ще информира Lingua Attack за всяко измамно или неправилно използване на неговия акаунт. Entertainment Learning SAS си запазва правото да променя или блокира потребителския акаунт след уведомяване на заинтересованите.

На Потребителя е забранено да предава какъвто и да е термин или данни, които биха могли да представляват престъпления или престъпления съгласно френското законодателство, и по-специално подбуждане към дискриминация, враждебност или насилие, презрение към съда и нарушаване на моралните стандарти, клевета или обиди, нахлуване в личния живот.

Член 4 - Управление на Личните Данни

Информацията, въведена от потребителя на този уебсайт, е предназначена изключително за създаване на акаунт на Lingua Attack. Този запис се извършва по инициатива на потребителя за създаването на акаунта.

Търговската употреба на данни, събрани чрез този уебсайт, е забранена.

Само администраторите на Lingua Attack имат достъп до всички данни, които се събират чрез този уебсайт.

В съответствие със закона «Компютри и свободи» Потребителят има право на достъп и коригиране на всякакви лични данни за себе си.

Всеки потребител на уебсайта има право на достъп до личните данни, събрани в тяхната сметка. Потребителят може по всяко време да изпрати писмено искане за заличаване на регистрацията си по електронната поща contact@lingua-attack.com. Entertainment Learning SAS се ангажира да отговаря на всички съобщения след по-малко от седмица от датата на изпращане на електронното писмо.

Член 5 - Отговорност и гаранции

Потребителят носи пълна отговорност за всички разходи, свързани с достъпа до Услугата, независимо дали това са разходи за оборудване, софтуер или интернет достъп. Потребителят носи пълна отговорност за правилното функциониране на компютърното си оборудване и достъпа до интернет. Entertainment Learning SAS си запазва правото да откаже достъп до Услугата, едностранно и без предварително уведомление, на всеки Потребител, който не спазва тези условия на използване.

Забавление за обучение SAS зала прилага всички разумни средства, с които разполага, за да осигури качествен достъп до Услугата, но няма задължение да постигне това.

Освен това SAS за забавление не може да носи отговорност за неизправност в мрежата или сървъра или за друго събитие, което може да не се счита за разумно под техен контрол, което може да предотврати или намали достъпа до Услугата. Entertainment Learning SAS си запазва правото да прекъсне, временно спре или промени цялата част от Услугата без предварително предупреждение, да извърши дейности по поддръжка или по някаква друга причина, като прекъсването не дава основание за задължение или обезщетение.

Член 6 - Интелектуална собственост

Сайтът Lingua Attack и по-специално неговото съдържание са защитени от действащите във Франция закони.

Общата структура, текстове, изображения, независимо дали са анимирани или не, програми, софтуерни програми и всички елементи на този уебсайт са изключителна собственост на Entertainment Learning SAS и са защитени с авторски права.

Пълното или частично възпроизвеждане на уебсайта, по всеки процес, без изричното разрешение на Entertainment Learning SAS е забранено и представлява наказуемо нарушение.

Търговските марки, търговските имена и всеки друг отличителен знак, показан на този уебсайт, са регистрирани търговски марки, освен ако не е посочено друго. Пълното или частично възпроизвеждане на тези търговски марки или лога с използване на елементи на уебсайта без изричното разрешение на Entertainment Learning SAS е забранено съгласно член L713-2 от Наказателния кодекс.

Член 7 - Жалби

Всички оплаквания трябва да се правят по електронна поща на contact@lingua-attack.com

Член 8 - Санкции

Услугата за управление си запазва правото да предприеме действия, които сметне за подходящи спрямо всеки нарушител на потребителя, според него, разпоредбите на законодателството или настоящите Условия. Това може да включва по-специално предупреждения, адресирани до съответния потребител, изтриване на неговия акаунт или правни действия.

Член 9 - Съдебни спорове

Всички съдебни спорове, свързани с тълкуването или изпълнението на настоящите Условия, ще бъдат изключителна юрисдикция на френските съдилища.