Felhasználási feltételek

Ezeknek az Általános Feltételeknek a célja, hogy meghatározza a Lingua Attack weboldal "Saját fiók" részére vonatkozó felhasználási feltételeket.

1. szakasz - Cél

E felhasználási feltételek célja, hogy meghatározza a Lingua Attack és a szolgáltatás "felhasználója" közti viszonyt, valamint a "Saját fiók" rész bármifajta használatára vonatkozó feltételeket.

Az Entertainment Learning bármikor módosíthatja e felhasználási feltételeket e weblap frissítésével. A módosítások nem lehetnek visszamenőleges érvényűek.

A fiók használata maga után vonja a felhasználó teljes, fenntartásoktól mentes beleegyezését, indítéktól függetlenül bármiféle követelés lehetősége nélkül. A fiók használatának előzetes alapja, hogy a felhasználó teljes egészében elfogadja a jelen felhasználási feltételeket és azokkal egyetért. A fiókba történő belépéssel és/vagy a fiók használatával vállalja a jelen általános felhasználási feltételek minden kitételének feltétel nélküli elfogadását és tiszteletben tartását.

Ezek a feltételek képezik a Szolgáltatás és a Felhasználó közti teljes megállapodást. A jelen feltételeknek eleget nem tevő felhasználónak tartózkodnia kell a Szolgáltatás használatától.

Az Entertainment Learning szolgáltatásai fenntartják a jogot a fiók használatának tetszőleges időpontban történő felfüggesztésére vagy megtagadására.

Szolgáltatáskimaradás esetén az Entertainment Learning SAS nem vonható felelősségre a felhasználót ebből fakadóan érő következmények miatt.

2. szakasz - Meghatározások

- Felhasználó : A Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt vagy a weboldalon nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszi.

- Felhasználói Tartalom : A « Felhasználói Tartalom » kifejezés a felhasználó által a weboldal bármely részén megadott adatokat jelenti.

- Jelszó : A « Jelszó » a Felhasználó részéről titokban tartott bizalmas információ, ami lehetővé teszi számára személyazonossága igazolását a weboldalra történő bejelentkezéskor.

3. szakasz - A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatást ingyenesen veheti igénybe internethozzáféréssel rendelkező bármely felhasználó.

Kizárólagosan a Felhasználó felel minden olyan információért és adatért, amelyet ő adott meg a fiókja létrehozásakor. A Felhasználó feladata, hogy fiókja bizalmas jellegét megőrizze, és a hozzáférésének használatát rendszeresen figyelemmel kísérje.

A Felhasználó tájékoztatja a Lingua Attack weboldalt fiókja bármilyen csalárd vagy nem rendeltetésszerű használatáról. Az Entertainment Learning SAS fenntartja a jogot, hogy a felhasználói fiókot módosítsa vagy zárolja az érdekelt fél értesítését követően.

A Felhasználó részéről tiltott bármilyen megnyilvánulás vagy adat továbbítása, ami a francia törvények szerint bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősülhet, különösen a megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy erőszakra történő felbujtás, bíróság megsértése, erkölcsi normák megsértése, becsületsértés és sértegetés, magánszféra megsértése.

4. szakasz - Személyes adatok kezelése

A felhasználó által ezen a weboldalon megadott információk kizárólag fiók létrehozására szolgálnak a Lingua Attack weboldalon. Ennek rögzítése a felhasználó kezdeményezésére történik a fiók létesítése céljából.

Az e weboldalon gyűjtött adatok kereskedelmi célú felhasználása tilos.

Kizárólag a Lingua Attack üzemeltetői rendelkeznek hozzáféréssel minden adathoz, amely ezen a weboldalon keresztül került összegyűjtésre.

A « Számítástechnika és Szabadságjogok » törvénynek megfelelően a Felhasználónak joga van mindenfajta rá vonatkozó személyes adathoz való hozzáféréshez és azok korrigálásához.

A weboldal minden felhasználójának joga van hozzáférni a fiókjával kapcsolatban összegyűjtött személyes adatokhoz. A Felhasználó bármikor benyújthat a regisztrációja törlésére vonatkozó írásos kérelmet a contact@lingua-attack.com email-címen. Az Entertainment Learning SAS az email elküldésétől számított egy héten belül válaszol minden üzenetre.

5. szakasz - Kötelezettség és garanciák

A Felhasználó kizárólagos kötelezettsége a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minden költség fedezése, legyen az az eszközök, a szoftverek vagy az internethozzáférés költsége. Kizárólagosan a Felhasználó felel saját számítógépes eszközeinek és internethozzáférésének megfelelő működéséért. Az Entertainment Learning SAS fenntartja a jogot a Szolgáltatás igénybevételének egyoldalú és előzetes bejelentés nélküli megtagadására bármely Felhasználó esetében, aki e felhasználási feltételeket nem tartja be.

Az Entertainment Learning SAS a rendelkezésére álló minden ésszerű eszközzel igyekszik biztosítani a Szolgáltatás jó minőségű igénybevételének lehetőségét, de nincsen erre vonatkozó kötelezettsége.

Az Entertainment Learning SAS nem felel továbbá semmilyen hálózati vagy szerveroldali meghibásodásért, vagy bármi más eseményért, ami nem tekinthető jó okkal a hatáskörébe tartozónak, és ami a Szolgáltatás igénybevételét megakadályozhatja vagy korlátozhatja. Az Entertainment Learning SAS fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül a Szolgáltatás bármely részét megszakítsa, ideiglenesen felfüggessze vagy módosítsa karbantartási munkák elvégzése miatt vagy bármi más okból kifolyólag, és a fennakadás semmifajta kötelezettség vagy kompenzáció alapjául nem szolgálhat.

6. szakasz - Szellemi tulajdon

A Lingua Attack honlap és különösen annak tartalma a hatályos francia törvények védelme alá esik.

Jelen weboldal általános szerkezete, szövegei, animált és egyéb képei, programjai, szoftverei és minden eleme az Entertainment Learning SAS kizárólagos tulajdona és szerzői jogvédelem alá esik.

A weboldal bármilyen eljárással történő teljes vagy részleges lemásolása az Entertainment Learning SAS kifejezett jóváhagyása nélkül tilos és büntetendő jogsértésnek minősül.

A jelen weboldalon megjelenített védjegyek, kereskedelmi nevek és más egyedi jelek eltérő rendelkezés hiányában bejegyzett védjegynek minősülnek. E védjegyek vagy logók teljes vagy részleges lemásolása a weboldal elemeinek felhasználásával az Entertainment Learning SAS kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a Büntető Törvénykönyv L713-2 paragrafusa alapján.

7. szakasz - Reklamáció

Minden panaszt emailben a contact@lingua-attack.com címre kell küldeni.

8. szakasz - Szankciók

A szolgáltatás üzemeltetője fenntartja a jogot a szabálysértő felhasználók elleni minden olyan lépés megtételére, amit megfelelőnek ítél akár saját döntés, akár a törvényi szabályozás, akár e Felhasználási Feltételek alapján. Ide tartozhat elsősorban az érintett felhasználó figyelmeztetése, fiókjának törlése vagy jogi eljárás kezdeményezése.

9. szakasz - Jogi eljárások

A jelen Felhasználási Feltételekre értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos bármely peres eljárás a francia biróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.