Ogólne warunki korzystania

Celem niniejszych Ogólnych warunków jest określenie warunków regulujących sekcję „Moje konto” portalu Lingua Attack.

Paragraf 1 - Cel

Celem niniejszych warunków korzystania jest określenie relacji między Lingua Attack a „Użytkownikiem” usługi, a także warunków mających zastosowanie do każdego użycia sekcji „Moje konto”.

Entertainment Learning może zmienić niniejsze Warunki korzystania w dowolnym momencie, poprzez aktualizację niniejszej strony. Żadne zmiany nie mogą działać wstecz.

Korzystanie z konta oznacza ich pełną akceptację przez Użytkownika, bez zastrzeżeń dotyczących regulaminu i bez możliwości dochodzenia roszczeń, bez względu na motyw. Użytkownik zgadza się na i akceptuje w całości obecne Warunki korzystania, na podstawie wstępnego korzystania z konta. Jakikolwiek dostęp do i/lub korzystanie z konta oznacza bezwarunkową akceptację i przestrzeganie wszystkich warunków niniejszych Ogólnych warunków korzystania.

Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Dostawcą usługi a Użytkownikiem. Każdy użytkownik, który nie spełnia niniejszych Warunków korzystania, musi powstrzymać się od korzystania z Usługi.

Usługodawca Entertainment Learning zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy korzystania z konta, w dowolnym momencie.

W przypadku przerwy w dostawie usługi, Entertainment Learning SAS nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje, które może ponieść Użytkownik.

Paragraf 2 - Definicje

- Użytkownik : Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z portalu lub jakiejkolwiek usługi oferowanej na portalu.

- Użytkownik treści: termin „Użytkownik treści” oznacza dane podane przez Użytkownika w dowolnej sekcji portalu.

- Hasło : « hasło » to poufne informacje przechowywane przez Użytkownika w tajemnicy, pozwalające mu na potwierdzenie jego tożsamości, gdy chce się zalogować.

Paragraf 3 - Dostęp do usługi

Usługa może być dostępna bezpłatnie dla każdego Użytkownika z dostępem do Internetu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje i dane, które przesłał, aby założyć swoje konto. Użytkownik powinien zachować poufność swojego konta i regularnie monitorować korzystanie ze swojego dostępu.

Użytkownik poinformuje Lingua Attack o każdym nieuczciwym lub niewłaściwym wykorzystaniu konta. Entertainment Learning SAS zastrzega sobie prawo do zmiany lub zablokowania konta użytkownika po powiadomieniu zainteresowanych stron.

Zabrania się Użytkownikowi przekazywania jakichkolwiek terminów lub danych, które mogą stanowić przestępstwo lub wykroczenie na mocy ustawodawstwa francuskiego, a w szczególności podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub przemocy, obraza sądu i naruszenie norm moralnych, zniesławienie lub zniewaga, lub naruszenie prywatności.

Paragraf 4 - Zarządzanie danymi osobowymi

Informacje wprowadzane przez Użytkownika na niniejszym portalu są przeznaczone wyłącznie do utworzenia konta na Lingua Attack. Rejestracja ta jest przeprowadzana z inicjatywy Użytkownika w celu utworzenia konta.

Komercyjne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem niniejszego portalu jest zabronione.

Tylko administratorzy Lingua Attack mają dostęp do wszystkich danych zbieranych za pośrednictwem niniejszego portalu.

Zgodnie z francuską ustawą o informatyce i wolności, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich korekty.

Każdy Użytkownik strony ma prawo dostępu do danych osobowych zgromadzonych na jego koncie. Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć pisemną prośbę o usunięcie rejestracji poprzez przesłanie e-maila na adres contact@lingua-attack.com. Entertainment Learning SAS angażuje się w udzielanie odpowiedzi na wszystkie wiadomości w ciągu tygodnia od daty wysłania wiadomości e-mail.

Paragraf 5 - Odpowiedzialność i gwarancje

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z dostępem do Usługi, niezależnie od tego, czy są to koszty sprzętu, oprogramowania czy dostępu do Internetu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie swojego sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. Entertainment Learning SAS zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Usługi jednostronnie i bez uprzedzenia każdemu Użytkownikowi, który nie spełnia niniejszych Warunków korzystania.

Entertainment Learning SAS zastosuje wszelkie dostępne środki, aby zapewnić wysokiej jakości dostęp do Usługi, ale nie jest do tego zobowiązany.

Ponadto Entertainment Learning SAS nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki sieci lub serwerów lub jakiekolwiek inne zdarzenie, którego nie można w uzasadniony sposób uznać za będące pod kontrolą spółki, co może uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do Usługi. Entertainment Learning SAS zastrzega sobie prawo do przerwania, czasowego zawieszenia lub zmodyfikowania całej lub części Usługi bez uprzedniego powiadomienia, do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub z jakiegokolwiek innego powodu, z przerwą nie stanowiącą podstawy do jakiegokolwiek zobowiązania lub roszczenia o odszkodowanie.

Paragraf 6 - Własność intelektualna

Portal Lingua Attack, a w szczególności jego treść, są chronione prawami obowiązującymi we France.

Ogólna struktura, teksty, obrazy animowane lub nieanimowane, programy, oprogramowanie i wszystkie elementy tego portalu są wyłączną własnością Entertainment Learning SAS i są chronione prawem autorskim.

Całkowite lub częściowe powielenie portalu w jakimkolwiek procesie bez wyraźnej autoryzacji Entertainment Learning SAS jest zabronione i stanowi karalne naruszenie.

Znaki towarowe, nazwy handlowe i wszelkie inne charakterystyczne znaki wyświetlane na niniejszym portalu są zastrzeżonymi znakami towarowymi, chyba że określono inaczej. Całkowite lub częściowe powielanie tych znaków towarowych lub logo przy użyciu elementów portalu bez wyraźnej autoryzacji Entertainment Learning SAS jest zabronione na mocy artykułu L713-2 Kodeksu karnego.

Paragraf 7 - Skargi

Wszelkie skargi należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres contact@lingua-attack.com

Paragraf 8 - Sankcje

Usługa zarządzająca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w stosunku do sprawcy, zgodnie z przepisami usługodawcy, prawem lub niniejszymi Warunkami. Może to obejmować w szczególności ostrzeżenia skierowane do danego Użytkownika, usunięcie jego konta lub działania prawne.

Paragraf 9 – Spór sądowy

Wszelkie spory sądowe związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszych Warunków będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich.