Všeobecné zmluvné podmienky

Účelom týchto podmienok používania je určiť vzťahy medzi Lingua Attack a „užívateľom“ služby, ako aj podmienky, ktoré sa vzťahujú na akékoľvek použitie časti „Môj účet“.

Článok 1 - Účel

Účelom týchto podmienok používania je určiť vzťah medzi Lingua Attack a "užívateľom" služby, ako aj podmienky, ktoré sa vzťahujú na sekciu "Môj účet".

Entertainment Learning môže kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania aktualizáciou tejto webovej stránky. Žiadne zmeny nemôžu byť retroaktívne.

Použitie účtu znamená úplné a bezvýhradné údsúhlasenie zo strany používateľa bez možnosti uplatnenia nároku a bez ohľadu na motív. Užívateľ akceptuje a súhlasí so súčasnými podmienkami používania v plnom rozsahu na základe predbežného použitia účtu. Každý prístup a/alebo používanie účtu znamená bezpodmienečné prijatie a dodržiavanie všetkých podmienok týchto všeobecných podmienok používania.

Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi Službou a Používateľom. Každý používateľ, ktorý nespĺňa tieto podmienky používania, sa musí zdržať používania Služby.

Služby Entertainment Learning si vyhradzujú právo kedykoľvek pozastaviť alebo odmietnuť používanie účtu.

V prípade prerušenia nebude spoločnosť Entertainment Learning SAS zodpovedná za akékoľvek následné následky, ktoré môže používateľ utrpieť.

Článok 2 - Vymedzenie pojmov

- Užívateľ: Užívateľ je každá osoba, ktorá používa webovú stránku alebo ktorúkoľvek z ponúkaných služieb na webovej stránke.

- Užívateľ: Termín "Používateľ obsahu" označuje údaje, ktoré zadal používateľ v ktorejkoľvek časti webovej stránky.

- Heslo: „Heslo“ je dôverná informácia, ktorú Používateľ uchováva v tajnosti a ktorá mu umožňuje preukázať svoju totožnosť, keď sa chce prihlásiť.

Článok 3 - Prístup k službe

Služba môže byť bezplatne prístupná každému používateľovi s prístupom na internet.

Užívateľ nesie výhradnú zodpovednosť za všetky informácie a údaje, ktoré odoslal na zriadenie svojho účtu. Užívateľ by mal zachovávať dôvernosť svojho účtu a pravidelne sledovať svoj prístup.

Používateľ bude Lingua Attack informovať o akomkoľvek podvodnom alebo nesprávnom použití svojho účtu. Entertainment Learning SAS si vyhradzuje právo upraviť alebo zablokovať užívateľský účet po oznámení záujemcovi.

Užívateľovi je zakázané prenášať akékoľvek termíny alebo údaje, ktoré by mohli predstavovať trestné činy alebo trestné skutky podľa francúzskej legislatívy, konkrétne podnecovanie k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu, pohŕdanie súdom a porušovanie morálnych noriem, hanobenie alebo urážky, narušenie súkromia.

Článok 4 - Správa osobných údajov

Informácie zadané používateľom na tejto webovej stránke sú určené výlučne na vytvorenie účtu na stránke Lingua Attack. Tento záznam sa vykonáva na základe užívateľskej iniciatívy na vytvorenie účtu.

Komerčné využívanie údajov zozbieraných prostredníctvom tejto webovej stránky je zakázané.

Iba správcovia Lingua Attack majú prístup ku všetkým údajom, ktoré sa zbierajú prostredníctvom tejto webovej stránky.

V súlade so zákonom o počítačoch a slobodách má užívateľ právo na prístup a opravu akýchkoľvek osobných údajov o sebe.

Každý používateľ webovej stránky má právo na prístup k osobným údajom zhromaždeným na ich účte. Užívateľ môže kedykoľvek podať písomnú žiadosť o vymazanie svojej registrácie e-mailom na contact@lingua-attack.com. Entertainment Learning SAS odpovedá na všetky správy za menej ako týždeň od dátumu odoslania e-mailu.

Článok 5 - Zodpovednosť a záruky

Užívateľ nesie výlučnú zodpovednosť za všetky náklady súvisiace s prístupom k Službe, či už ide o zariadenia, softvér alebo náklady na prístup na Internet. Užívateľ nesie výhradnú zodpovednosť za správne fungovanie svojho počítačového vybavenia a prístupu na internet. Entertainment Learning SAS si vyhradzuje právo odmietnuť prístup k Službe, jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia, ktorémukoľvek Užívateľovi, ktorý nespĺňa tieto podmienky používania.

Entertainment Learning SAS má všetky rozumné prostriedky, ktoré má k dispozícii na zabezpečenie kvalitného prístupu k Službe, ale nie je povinná ho dosiahnuť.

Entertainment Learning SAS okrem toho nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek poruchu siete alebo servera alebo za akúkoľvek inú udalosť, o ktorej sa nedá primerane uvažovať, že je pod ich kontrolou a ktorá môže zabrániť prístupu k Službe alebo ho obmedziť. Entertainment Learning SAS si vyhradzuje právo prerušiť, dočasne pozastaviť alebo upraviť všetky časti Služby bez predchádzajúceho upozornenia, vykonávať údržbárske práce alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom prerušenie neposkytuje žiadne dôvody pre povinnosť alebo náhradu škody.

Článok 6 - Duševné vlastníctvo

Stránka Lingua Attack a najmä jej obsah sú chránené zákonmi platnými vo Francúzsku.

Všeobecná štruktúra, texty, obrázky, či už animované alebo nie, programy, softvér a všetky prvky tejto webovej stránky sú výhradným majetkom spoločnosti Entertainment Learning SAS a sú chránené autorskými právami.

Úplná alebo čiastočná reprodukcia webovej stránky akýmkoľvek procesom bez výslovného súhlasu spoločnosti Entertainment Learning SAS je zakázaná a predstavuje trestné porušenie.

Ochranné známky, obchodné názvy a akékoľvek iné rozlišovacie znaky zobrazené na tejto webovej stránke sú registrované ochranné známky, pokiaľ nie je uvedené inak. Úplná alebo čiastočná reprodukcia týchto ochranných známok alebo log s použitím prvkov webovej stránky bez výslovného súhlasu spoločnosti Entertainment Learning SAS je zakázaná podľa článku L713-2 Trestného zákona.

Článok 7 - Sťažnosti

Všetky sťažnosti musia byť zaslané e-mailom na adresu contact@lingua-attack.com

Článok 8 - Sankcie

Riadiaca služba si vyhradzuje právo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považuje za vhodné voči akémukoľvek páchateľovi, v súlade s ním, ustanoveniami právnych predpisov alebo týchto Podmienok. Môže to zahŕňať najmä upozornenia určené dotknutému používateľovi, vymazanie jeho účtu alebo právne úkony.

Článok 9 - Súdne spory

Všetky súdne spory súvisiace s výkladom alebo plnením týchto Podmienok budú pod výhradnou jurisdikciou francúzskych súdov.