Smluvní podmínky a podmínky používání služby

Smyslem těchto obecných Podmínek je definovat smluvní podmínky, které platí pro část Můj účet webu Lingua Attack.

Článek 1 – Cíl

Cílem těchto Podmínek je definovat vztah mezi webem Lingua Attack a Uživatelem služby a také podmínky platné pro používání sekce Můj účet.

Společnost Entertainment Learning může tyto Podmínky kdykoli upravit aktualizací tohoto webu. Změny nemají zpětnou platnost.

Používání účtu předpokládá, že Uživatel Podmínky plně a bez výhrad přijme, bez možnosti odvolání, a to z jakéhokoli důvodu. Uživatel přijímá Podmínky v současné podobě v plném znění a souhlasí s nimi, a jen za těchto podmínek smí účet používat. Přístupem k účtu a jeho používáním Uživatel vyjadřuje bezpodmínečné přijetí a souhlas se všemi částmi aktuálního znění smluvních podmínek a podmínek používání služby.

Tyto podmínky tvoří kompletní smlouvu mezi Službou a Uživatelem. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, nesmí Službu používat.

Společnost Entertainment Learning si vyhrazuje právo používání účtu kdykoli pozastavit nebo zamítnout.

V případě přerušení přístupu k účtu nenese služba Entertainment Learning SAS žádnou odpovědnost za případné následky, které by uživatele mohly postihnout.

Článek 2 – Definice

– Uživatel: Uživatel je osoba, která používá web nebo služby, které jsou na webu nabízeny.

– Uživatelský obsah: Pojem «Uživatelský obsah» označuje data, která uživatel na webu zadává.

– Heslo: «Heslo» je důvěrný údaj, který Uživatel nikomu nesděluje a jehož prostřednictvím prokazuje svou identitu při přihlášení.

Článek 3 – Přístup ke Službě

Služba je zdarma dostupná všem uživatelům s připojením k internetu.

Uživatel je výhradně odpovědný za veškerá data zadávaná při nastavení účtu. Uživatel je povinen zachovávat důvěrnou povahu svého účtu a pravidelně kontrolovat historii přístupu.

O každém podvodném nebo neoprávněném přístupu ke svém účtu je Uživatel povinen neprodleně službu Lingua Attack informovat. Společnost Entertainment Learning SAS si vyhrazuje právo po předchozím upozornění účet uživatele upravit nebo zablokovat.

Uživatel nesmí přenášet žádné materiály či data, která francouzské zákony zakazují, například podněcování k diskriminaci, nenávisti nebo násilí, pohrdání soudem, porušování morálních zásad, hanobení, urážky nebo narušení soukromí.

Článek 4 – Nakládání s osobními údaji

Údaje zadané Uživatelem na webu slouží výlučně k vytvoření účtu ve službě Lingua Attack. Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě podnětu Uživatele k vytvoření účtu.

Komerční využití dat shromážděných na prostřednictvím tohoto webu je zakázáno.

Ke všem údajům shromážděným prostřednictvím webu Lingua Attack mají přístup pouze jeho správci.

V souladu se zákonem «Počítače a svoboda» má Uživatel právo přístupu ke všem údajům o své osobě a může je upravit.

Každý Uživatel webu má právo přístupu ke svým osobním údajům uloženým v jeho účtu. Uživatel může kdykoli poslat písemnou žádost o vymazání své registrace, a to e-mailem na adresu contact@lingua-attack.com. Společnost Entertainment Learning SAS se snaží odpovídat na všechny zprávy do týdne od data odeslání.

Článek 5 – odpovědnost a záruky

Uživatel nese výhradní odpovědnost za veškeré náklady související s používání služby (například náklady na vybavení, software, přístup k internetu). Uživatel nese výhradní odpovědnost za fungování vlastního počítačového vybavení a přístup k internetu. Společnost Entertainment Learning SAS si vyhrazuje právo jednostranně zamítnout přístup ke službě bez předchozího upozornění každému uživateli, který nedodržuje tyto Podmínky.

Společnost Entertainment Learning SAS bude vyvíjet veškeré možné úsilí k zajištění kvality Služby, neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky .

Společnost Entertainment Learning SAS nenese také žádnou odpovědnost za případné chyby sítě nebo serveru nebo za jiné události, které nemá pod kontrolou a které by mohly přístup ke Službě omezit nebo zablokovat. Společnost Entertainment Learning SAS si vyhrazuje právo přerušit, dočasně pozastavit nebo upravit libovolnou část Služby bez předchozího upozornění například z důvodu údržby nebo z jiného důvodu. Takové přerušení Služby s sebou nenese žádnou povinnost odpovědnosti nebo kompenzace.

Článek 6 – Duševní vlastnictví

Web Lingua Attack a jeho obsah je chráněn platnými francouzskými zákony.

Celková struktura, text, obrázky (i animované), programy, software a všechny prvky tohoto webu jsou výlučným vlastnictvím společnosti Entertainment Learning SAS a jsou chráněny autorským právem.

Kopírování webu či jeho části jakýmkoli postupem bez výslovného povolení společnosti Entertainment Learning SAS je zakázáno a může být trestáno podle platných zákonů.

Není-li uvedeno jinak, obchodní známky, obchodní názvy a další charakteristické prvky zobrazované na tomto webu jsou registrovány jako ochranné známky. Kopírování těchto známek, log nebo prvků webu nebo jejich částí bez výslovného povolení společnosti Entertainment Learning SAS je zakázáno článkem L713-2 trestního zákoníku.

Článek 7 – Stížnosti

Veškeré stížnosti zasílejte e-mailem na adresu contact@lingua-attack.com.

Článek 8 – Sankce

Správa Služby si vyhrazuje právo podniknout vhodná opatření vůči uživatelům, kteří tyto Podmínky poruší. Může se jednat například o zaslání písemného varování, smazání účtu uživatele nebo právní kroky.

Článek 9 – Spory

Veškeré spory týkající se interpretace nebo uplatňování těchto Podmínek podléhají výhradní jurisdikci francouzských soudů.