Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Chung

Mục đích của các Điều kiện chung này là xác định các điều khoản và điều kiện chi phối phần "Tài khoản của tôi" trên trang web Lingua Attack.

Điều 1 - Mục đích

Mục đích của các điều khoản sử dụng này là để xác định mối liên hệ giữa Lingua Attack và "người dùng" dịch vụ, cũng như các điều kiện áp dụng cho bất kỳ việc sử dụng nào của phần "Tài khoản của tôi".

Entertainment Learning có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật trang web. Các thay đổi sẽ không bị hồi tố.

Việc sử dụng tài khoản ngụ ý người dùng hoàn toàn chấp nhận và không có bất kỳ quyền bảo lưu nào từ quy định mà không có khả năng khiếu nại, bất kể động cơ. Người dùng chấp nhận và đồng ý toàn bộ các điều kiện sử dụng hiện tại, trên cơ sở sơ bộ về việc sử dụng tài khoản. Bất kỳ việc truy cập và / hoặc sử dụng tài khoản đều ngụ ý sự chấp nhận và tôn trọng vô điều kiện tất cả các điều trong điều khoản và điều kiện sử dụng chung hiện tại.

Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Dịch vụ và Người dùng. Bất kỳ người dùng nào không tuân thủ các điều kiện sử dụng này đều không được tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Các dịch vụ của Entertainment Learning có quyền đình chỉ hoặc từ chối, bất cứ lúc nào, việc sử dụng tài khoản.

Trong trường hợp bị gián đoạn, Entertainment Learning SAS sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả xảy ra sau đó mà người dùng có thể phải chịu.

Điều 2 - Định nghĩa

- Người dùng: Người dùng là bất kỳ người nào sử dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

- Nội dung người dùng: Thuật ngữ « Nội Dung Người Dùng » biểu thị dữ liệu do người dùng cung cấp trong bất kỳ phần trang web nào.

- Mật khẩu: « Mật khẩu » là thông tin tuyệt mật được người dùng giữ bí mật, cho phép anh ấy / cô ấy chứng minh danh tính của mình khi anh ấy / cô ấy muốn đăng nhập.

Điều 3 - Truy cập dịch vụ

Dịch vụ có thể được truy cập miễn phí bởi bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập internet.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin và dữ liệu mà mình gửi để thiết lập tài khoản của mình. Người dùng nên giữ bí mật tài khoản của mình và theo dõi thường xuyên bằng cách sử dụng quyền truy cập của mình.

Người dùng sẽ thông báo cho Lingua Attack về bất kỳ hành vi gian lận hoặc sử dụng không đúng tài khoản của mình. Entertainment Learning SAS có quyền sửa đổi hoặc chặn tài khoản người dùng sau khi thông báo.

Người dùng bị cấm truyền bất kỳ điều khoản hoặc dữ liệu nào có thể cấu thành tội phạm hoặc phạm tội theo luật pháp của Pháp và đặc biệt là kích động phân biệt đối xử, thù địch hoặc bạo lực, coi thường tòa án và vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức, phỉ báng hoặc lăng mạ, xâm phạm quyền riêng tư.

Điều 4 - Quản lý dữ liệu cá nhân

Thông tin được người dùng nhập trên trang web này được dành riêng để tạo tài khoản trên Lingua Attack. Việc ghi lại này được thực hiện bởi người dùng để tạo tài khoản.

Sử dụng dữ liệu với mục đích thương mại được thu thập thông qua trang web này đều bị cấm.

Chỉ quản trị viên của Lingua Attack mới có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu được thu thập thông qua trang web này.

Theo luật « Điện toán và Tự Do », người dùng có quyền truy cập và sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về mình.

Bất kỳ người dùng nào của trang web đều có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân được thu thập trên tài khoản của họ. Người dùng có thể, bất kỳ lúc nào, có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để xóa đăng ký của họ bằng e-mail qua contact@lingua-attack.com. Entertainment Learning SAS tham gia trả lời tất cả các tin nhắn trong vòng chưa đầy một tuần kể từ ngày email được gửi.

Điều 5 - Trách nhiệm và Bảo đảm

Người dùng có trách nhiệm đối với tất cả các chi phí liên quan đến quyền truy cập Dịch vụ cho dù đây là các thiết bị, phần mềm hoặc chi phí truy cập Internet. Người dùng có trách nhiệm cho hoạt động đúng của thiết bị máy tính và truy cập internet của họ. Entertainment Learning SAS có quyền từ chối truy cập Dịch vụ, đơn phương và không cần thông báo trước, cho bất kỳ Người dùng nào không tuân thủ các điều kiện sử dụng này.

Entertainment Learning SAS triển khai tất cả các phương tiện hợp lý để đảm bảo quyền truy cập chất lượng vào Dịch vụ, nhưng không có nghĩa vụ phải đạt được điều này.

Hơn nữa, Entertainment Learning SAS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố mạng hoặc máy chủ nào hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có thể không được coi là hợp lý dưới sự kiểm soát của họ, điều này có thể ngăn chặn hoặc giảm quyền truy cập Dịch vụ. Entertainment Learning SAS có quyền gián đoạn, tạm thời đình chỉ hoặc sửa đổi tất cả các phần của Dịch vụ mà không cần thông báo trước, để thực hiện công việc bảo trì hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, với sự gián đoạn không có căn cứ cho bất kỳ nghĩa vụ hoặc bồi thường nào.

Điều 6 - Sở hữu trí tuệ

Trang web Lingua Attack và đặc biệt là nội dung của nó, được bảo vệ bởi luật pháp có hiệu lực ở Pháp.

Cấu trúc, văn bản, hình ảnh chung, dù động hay không, chương trình, phần mềm và tất cả các yếu tố của trang web này là tài sản độc quyền của Entertainment Learning SAS và đều có bản quyền.

Việc mô phỏng toàn bộ hoặc một phần trang web, theo bất kỳ quy trình nào, mà không có sự cho phép rõ ràng của Entertainment Learning SAS đều bị cấm và sẽ cấu thành một hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt.

Thương hiệu, tên thương mại và bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào khác được hiển thị trên trang web này là các thương hiệu đã được đăng ký, trừ khi có quy định khác. Việc sao chép toàn bộ hoặc một phần các nhãn hiệu hoặc logo này bằng cách sử dụng các yếu tố của trang web mà không có sự cho phép rõ ràng của Entertainment Learning SAS đều bị cấm theo Điều L713-2 của Bộ luật Hình sự.

Điều 7 - Khiếu nại

Bất kỳ khiếu nại nào cũng phải được gửi bằng email đến contact@lingua-attack.com

Điều 8 - Xử phạt

Dịch vụ quản lý có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là phù hợp với bất kỳ hành vi phạm tội nào của người dùng, theo quy định của pháp luật hoặc các điều khoản này. Điều này có thể bao gồm các cảnh báo cụ thể được gửi tới người dùng liên quan, xóa tài khoản của anh ấy / cô ấy hoặc hành động pháp lý.

Điều 9 - Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giải thích hoặc thực hiện các Điều khoản này sẽ là quyền tài phán độc quyền của tòa án Pháp.