Terma dan Syarat Penggunaan Am

Tujuan Syarat-Syarat Am ini adalah untuk menentukan terma dan syarat yang mengawal seksyen "Akaun Saya" di laman web Lingua Attack.

Artikel 1 - Tujuan

Tujuan terma penggunaan ini adalah untuk menentukan hubungan antara Lingua Attack dan "pengguna" perkhidmatan ini, serta syarat-syarat yang berkenaan dengan apa-apa penggunaan seksyen "Akaun Saya".

Entertainment Learning boleh mengubah Syarat-Syarat penggunaan ini pada bila-bila masa dengan mengemaskini laman web ini. Tiada perubahan boleh berlaku secara retroaktif.

Penggunaan akaun ini menyiratkan penerimaan sepenuhnya pengguna dan tanpa apa-apa rizab dari peraturan tanpa kemungkinan tuntutan, tidak kira motifnya. Pengguna menerima dan bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan semasa secara keseluruhan, atas dasar penggunaan akaun. Sebarang akses dan/atau penggunaan akaun menyiratkan penerimaan tanpa syarat dan menghormati semua terma dan syarat pengunaan am semasa.

Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Perkhidmatan dan Pengguna. Mana-mana pengguna yang tidak mematuhi syarat-syarat penggunaan ini harus mengelak daripada menggunakan Perkhidmatan ini.

Perkhidmatan Entertainment Learning berhak untuk menggantung atau menolak, pada bila-bila masa, penggunaan akaun ini.

Sekiranya berlaku gangguan, Entertainment Learning SAS tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa akibat yang mungkin dihadapi pengguna.

Artikel 2 - Definisi

- Pengguna : Pengguna adalah mana-mana individu yang menggunakan laman web atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini.

- Kandungan Pengguna : Istilah « Kandungan Pengguna » menunjukkan data yang diberikan oleh pengguna dalam mana-mana bahagian laman web.

- Kata Laluan : « Kata Laluan » adalah maklumat sulit yang disimpan secara rahsia oleh Pengguna, membenarkannya, untuk membuktikan identiti beliau semasa dia ingin log masuk.

Artikel 3 - Akses kepada perkhidmatan ini

Perkhidmatan ini boleh diakses secara percuma oleh mana-mana pengguna dengan akses internet.

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua maklumat dan data yang beliau hantar untuk mewujudkan akaunnya. Pengguna perlu mengekalkan kerahsiaan akaunnya dan memantau secara berkala penggunaan aksesnya.

Pengguna akan memaklumkan kepada Lingua Attack mengenai apa-apa penipuan atau penggunaan yang tidak wajar dari akaunnya. Entertainment Learning SAS berhak mengubah atau menyekat akaun pengguna selepas memberitahu individu yang berkepentingan.

Pengguna dilarang menyebarkan apa-apa istilah atau data yang mungkin merupakan jenayah atau kesalahan di bawah perundangan Perancis, dan khususnya, hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, menghina mahkamah dan melanggar piawaian moral, fitnah atau penghinaan, pencerobohan privasi.

Artikel 4 - Pengurusan Data Peribadi

Maklumat yang dimasukkan oleh pengguna di laman web ini bertujuan khusus untuk membuat akaun di Lingua Attack. Rakaman ini dilakukan atas inisiatif pengguna untuk penciptaan akaun.

Penggunaan komersial data yang dikumpul melalui laman web ini adalah dilarang.

Hanya pentadbir Lingua Attack mempunyai akses kepada semua data yang dikumpul melalui laman web ini.

Selaras dengan undang-undang « Pengkomputeran dan Kebebasan », Pengguna mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan apa-apa data peribadi mengenai dirinya.

Mana-mana pengguna laman web ini mempunyai hak akses kepada data peribadi yang dikumpulkan dari akaun mereka. Pengguna boleh, pada bila-bila masa, mengemukakan permintaan bertulis untuk memadam pendaftaran mereka melalui e-mel kepada contact@lingua-attack.com. Entertainment Learning SAS terlibat dalam menjawab semua mesej dalam masa kurang dari seminggu dari tarikh e-mel dihantar.

Artikel 5 - Liabiliti dan jaminan

Pengguna mempunyai liabiliti tunggal untuk semua kos yang berkaitan dengan akses kepada Perkhidmatan ini sama ada peralatan, perisian atau kos akses Internet. Pengguna mempunyai tanggungjawab tunggal untuk memastikan peralatan komputer dan akses internet mereka berfungsi dengan baik. Entertainment Learning SAS berhak untuk menolak akses kepada Perkhidmatan ini, secara unilateral dan tanpa notis terlebih dahulu, kepada mana-mana Pengguna yang tidak mematuhi syarat-syarat penggunaan.

Entertainment Learning SAS akan melaksanakan segala cara yang munasabah yang boleh digunakannya untuk memastikan akses yang berkualiti kepada Perkhidmatan ini, tetapi tidak bertanggungjawab untuk mencapai matlamat ini.

Entertainment Learning SAS mungkin tidak, tambahan pula, bertanggungjawab untuk mana-mana rangkaian atau kerosakan pelayan atau apa-apa kejadian lain yang tidak mungkin semunasabahnya dianggap berada di bawah kawalan mereka, yang boleh menghalang atau mengurangkan akses kepada Perkhidmatan ini. Entertainment Learning SAS berhak mengganggu, menggantung sementara atau mengubahsuai semua bahagian Perkhidmatan ini tanpa notis terlebih dahulu, untuk menjalankan kerja penyelenggaraan atau atas apa-apa sebab lain, dengan gangguan tersebut tidak memberikan alasan untuk sebarang kewajipan atau pampasan.

Artikel 6 - Harta intelek

Laman Lingua Attack, dan kandungannya secara khusus, adalah dilindungi oleh undang-undang yang berkuatkuasa di Perancis.

Struktur umum, teks, gambar, sama ada beranimasi atau tidak, program, perisian, dan semua elemen laman web ini adalah harta eksklusif Entertainment Learning SAS dan dilindungi hak cipta.

Reproduksi semula keseluruhan atau sebahagian laman web ini, oleh mana-mana proses, tanpa kebenaran nyata daripada pihak Entertainment Learning SAS adalah dilarang dan akan membentuk pelanggaran yang boleh dihukum.

Tanda dagangan, nama komersial dan sebarang tanda tersendiri yang dipaparkan di laman web ini adalah tanda dagangan berdaftar, kecuali dinyatakan sebaliknya. Reproduksi semula keseluruhan atau sebahagian tanda-tanda dagang atau logo yang menggunakan unsur-unsur laman web ini tanpa kebenaran nyata Entertainment Learning SAS adalah dilarang di bawah Artikel L713-2 Kanun Keseksaan.

Artikel 7 - Aduan

Sebarang aduan perlu dibuat melalui e-mel kepada contact@lingua-attack.com

Artikel 8 - Sekatan

Pengurus perkhidmatan berhak untuk mengambil apa-apa tindakan yang dianggap sesuai terhadap mana-mana pesalah pengguna, mengikutnya, peruntukan undang-undang atau Syarat-Syarat ini. Ini mungkin termasuk amaran khusus yang ditujukan kepada pengguna yang berkenaan, penghapusan akaunnya atau tindakan undang-undang.

Artikel 9 - Litigasi

Sebarang litigasi yang berkaitan dengan tafsiran atau prestasi Terma ini akan menjadi bidang kuasa eksklusif mahkamah Perancis.