ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งานโดยทั่วไปเหล่านี้คือการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้ควบคุมในส่วน “บัญชีของฉัน” ของเว็บไซต์ Lingua Attack

มาตราที่ 1 – วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงเหล่านี้คือเพื่อระบุความเกี่ยวข้องของ Lingua Attack และ “ผู้ใช้” บริการ รวมถึงเงื่อนไขที่สามารถนำไปใช้กับการใช้งานใด ๆ ในส่วนของ “บัญชีของฉัน”

ทาง Entertainment Learning อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการอัปเดตหน้าเว็บนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง

การใช้งานบัญชีเป็นการบอกให้รู้โดยนัยถึงการยอมรับโดยสมบูรณ์ของผู้ใช้และจะไม่มีการงดเว้นจากการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ โดยไม่มีการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นได้ใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุจูงใจใด ๆ ผู้ใช้ยอมรับและเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานในปัจจุบันด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ของตนในขั้นต้นของการใช้บัญชี การเข้าถึงและ/ หรือการใช้งานบัญชีใด ๆ เป็นการแสดงให้เห็นโดยนัยถึงการยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปในปัจจุบันทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้อตกลงเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริการและผู้ใช้ จะระงับจากการใช้บริการของผู้ใช้คนใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

บริการของ Entertainment Learning ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือปฏิเสธการใช้งานบัญชีได้ทุกเมื่อ

ในกรณีที่เกิดการขาดตอน Entertainment Learning SAS จะไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลที่เกิดขึ้นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้

มาตราที่ 2 – คำนิยาม

- ผู้ใช้ : ผู้ใช้คือบุคคลใดก็ตามที่ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่มีการนำเสนอบนเว็บไซต์

- เนื้อหาจากผู้ใช้ : คำว่า « เนื้อหาจากผู้ใช้ » เป็นการระบุว่าข้อมูลนั้นผู้ใช้เป็นผู้นำเสนอในส่วนใด ๆ ก็ตามบนเว็บไซต์

- รหัสผ่าน : คำว่า « รหัสผ่าน » เป็นข้อมูลลับที่ผู้ใช้จะเก็บเป็นความลับ ทำให้ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ได้เมื่อผู้ต้องการใช้ล็อก

มาตราที่ 3 – การเข้าถึงบริการ

อาจมีการเข้าถึงบริการได้ฟรีโดยผู้ใช้ทุก ๆ คนที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นผู้ส่งเข้ามาเพื่อตั้งค่าบัญชีของตนแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบัญชีของตนและติดตามตรวจสอบการเข้าถึงการใช้งานบัญชีของตนอยู่เป็นประจำ

ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้ทาง Lingua Attack ทราบถึงการหลอกลวงหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ของบัญชีของตน ทาง Entertainment Learning SAS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือบล็อกบัญชีผู้ใช้หลังจากที่มีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นที่ให้ความสนใจ

ห้ามมิให้ผู้ใช้เผยแพร่คำหรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือการละเมิดภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส และโดยเฉพาะการยั่วยุให้เกิดการแบ่งพวก การสร้างความเกลียดชังหรือความรุนแรง การละเมิดอำนาจศาลและการฝ่าฝืนมาตรฐานศีลธรรมอันดี การหมิ่นประมาท หรือการทำให้เสียชื่อเสียง การรุกล้ำความเป็นส่วนตัว

มาตราที่ 4 – การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงบนเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างบัญชีบน Lingua Attack โดยเฉพาะ การบันทึกข้อมูลนี้เกิดขึ้นจากการสร้างบัญชีของผู้ใช้ในขั้นต้น

ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ในทางการค้า

มีเพียงผู้ดูแลระบบของ Lingua Attack เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย « Computing and Liberties » ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้

ผู้ใช้เว็บไซต์ทุก ๆ คนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในบัญชีของตน ผู้ใช้สามารถส่งคำขอให้ลบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลได้ตลอดเวลาทาง contact@lingua-attack.com ทาง Entertainment Learning SAS จะดำเนินการตอบข้อความทั้งหมดในเวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ได้ส่งอีเมล

มาตราที่ 5 – ความรับผิดชอบและการรับประกัน

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือค่าบริการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของตนแต่เพียงผู้เดียว Entertainment Learning SAS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้คนใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

Entertainment Learning SAS ควรจะต้องจัดเตรียมวิธีการที่เหมาะสมทั้งหมดตามกระบวนการจัดการของตนเองเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพการเข้าถึงบริการ แต่มิได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบที่จะต้องบรรลุข้อกำหนดนี้

ยิ่งไปกว่านั้น Entertainment Learning SAS จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติของเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจไม่ได้ถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือลดสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการ Entertainment Learning SAS ขอสงวนสิทธิ์ในการขัดจังหวะ ระงับการใช้งานชั่วคราว หรือแก้ไขบริการในทุกส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม การขาดตอนดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันหรือการชดเชยความเสียหาย

มาตราที่ 6 – ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ Lingua Attack และเนื้อหาของเว็บไซต์โดยเฉพาะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในประเทศฝรั่งเศส

โครงสร้างโดยรวม ข้อความ รูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือไม่ก็ตาม โปรแกรม ซอฟต์แวร์และองค์ประกอบของเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะของ Entertainment Learning SAS

ห้ามทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Entertainment Learning SAS และจะก่อให้เกิดโทษจากการละเมิดได้

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและสัญลักษณ์พิเศษโดยเฉพาะอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น การทำซ้ำเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้เหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการใช้องค์ประกอบของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Entertainment Learning SAS เป็นข้อห้ามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา L713-2

มาตราที่ 7 – การร้องเรียน

การร้องเรียนใด ๆ จะต้องกระทำผ่านทางอีเมลที่ contact@lingua-attack.com

มาตราที่ 8 – การลงโทษ

ฝ่ายบริหารจัดการการให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เชื่อว่ามีความเหมาะสมต่อผู้ใช้ใด ๆ ที่กระทำการละเมิด ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งเตือนโดยเฉพาะที่ได้ส่งถึงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง การลบบัญชีของผู้ใช้ หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

มาตราที่ 9 – การดำเนินคดี

การดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการดำเนินการของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจศาลแห่งฝรั่งเศสโดยเฉพาะ